Back

ⓘ Budaya asalna tina basa Sansekerta nyaéta buddhayah, nu mangrupa wangun jamak tina buddhi dihartikeun minangka hal-hal nu aya pakaitna jeung budi ogé akal manus ..                                               

Préféktur

Watesan préféktur nunjukkeun kantor, korsi, wilayah kakawasaan hiji Prefect. Dina Basa Inggris, watesan préféktur nyaéta dipaké keur nujul kana kantor nu sarua dina budaya basa séjén.

                                               

Indochina

Indochina atawa Semenanjung Indochina atawa Asia Tenggara Daratan nyaéta wilayah jeung jazirah nu aya di Asia Tenggara. Kusabab posisina aya di béh wétaneun India jeung kiduleun Tiongkok, budaya Indochina kapangaruhan pisan ku budaya Tiongkok jeung India. Saperti ngaran Viétnam anu nunjukkeun pangaruh ti Tiongkok, jeung ngaran Kamboja, Laos, Thailand, jeung Myanmar anu mangrupa pangaruh ti India. Aya 2 jéntréan ngeunaan Indochina, anu sempit jeung anu leuwih lega: Kamboja Laos Vietnam Anu sempit; ngan saukur ngawengku nagara-nagara tapak Indochina Prancis, nyaéta Myanmar Anu leuwih lega; n ...

                                               

SMPN 7 Bandung

SMPN 7 Bandung nyaéta Sakola Menengah Pertama nu aya di Kota Bandung. Alamatna di Jalan Ambon nomer 23, Citarum Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Anu ngabogaan visi "Ngajadikeun SMPN 7 Bandung nu ngabogaan akhlak mulia, unggul dina prestasi, seni budaya, cinta lingkungan jeung berbasis teknologi informasi.". Jeung ngabogaan misi "Ngabentuk warga sakola nu taqwa, miboga budi pekerti anu luhur pikeun ngamekarkeun sikep jeung tingkah laku anu hadé. Ngabentuk peserta didik anu unggul dina prestasi akademik di tingkat lokal, nasional jeung internasional. ilubiung jeung mekarkeu ...

                                               

Ale

Ngaléan, nyaéta mitembayan atawa ngawitan barang laku,gagawe, atawa ngabuat raraméan. Ngaléab tina kata ale anu dipigawe ku pemilik atawa panggarap sawah. Bisa ogé di bantuan ku budakna atawa ku dulurna. Anu gunana jang nyieun bibinih atawa anu biasa disebut indung pare. Biadana anu sok di awurkeun dina taneh anu nang ngalelemah atawa bisa di sebut taneh rata. Ngaelan osok di lakuken samemeh di pelak kurang leuwih 2-3 poé ka arek di pelak. Undung pare biasana sok di keêm dina cai minimal 2 poé samemeh di pelak. Omongan ngaléan geus asing geus tara dipaké ku kolot-kokot urang, jeung geus ta ...

                                               

Ahmad Numan

Ahmad Numan lahir di Garut 10 Oktober 1926. Ahmad Numan nyaéta salah saurang pendiri jeung pangurus Yayasan Pendidikan Islam UNISBA. Saatos tamat HIS Ahmad ngalanjutkeun ka MULO di Garut, tapi di tamatkeun di SMP Muhammadiyah Yogyakarta, terus lebet SMT-RI di Jakarta. Taun 1945-1948 kadaftar jadi mahasiswa Jurusan Sipil Fakultas téhnik UI di Bandung. Tapi taun 1949 anjeunna lebet Dinas Militer nu di tinggalkeunna saatos dibuka Jurusan Arsitektur di Fakultas téhnik UI di Bandung anu ayeuna jadi ITB. Ahmad Numan nu ngahasilkeun rancangan wangunan kangge pendidikan, perkantoran, perumahan jeu ...

                                               

Upacara inisiasi

Upacara inisiasi atawa upacara daur kahirupan nya éta runtuyan upacara adat anu aya dina budaya Sunda. Ieu runtuyan upacara téh dilaksanakeun ti mimiti manusa lahir nepi ka tilar dunya. Fungsina minangka rasa syukur ka Gusti Nu Maha Suci lantaran masih dipaparin kasalematan tur kabarokahan dina kahirupan. Lian ti éta ogé minangka harepan sangkan salawasna aya dina panangtayungan-Na. Rupaning upacara inisiasi di antarana nya éta upacara dina masa kakandungan, masa kalahiran, masa budak, jatukrami, jeung kematian.

                                               

Tibet dina Kakawasaan Qing

Tibet dina kakawasaan Qing nyoko kana kakawasaan Dinasti Qing di Tibet ti taun 1720 nepi ka 1912. Dina mangsa kakawasaan Qing di Tibet, ieu wilayah sacara struktrual, militér, jeung administrasi pamaréntah dikontrol ku Dinasti Qing anu diadegkeun ku bangsa Manchu di Tiongkok. Dina sajarah Tibet, kakawasaan administratif Qing diadegkeun sanggeus pasukan tangtara Qing ngéléhkeun bangsa Dzungar anu ngawasa di Tibet dina taun 1720. Ieu kajadian lumangsung nepi ka runtagna Dinasti Qing dina taun 1912, sanajan éta wilayah mertahankeun tingkat otonomi politik ti Dalai Lama. Kaisar Qing ngangkat r ...

                                               

Aksara Siddham

Aksara Siddham atawa Siddhamātrkā nyaéta ngaran aksara ti India Kalér anu dipaké pikeun nulis basa Sangsekerta. Aksara ieu diturunkeun tina Aksara Brahmi ngaliwatan Aksara Gupta, anu ogé nurunkeun Aksara Devanagari jeung Aksara Asia anu henteu jiga Aksara Tibét. Aksara Siddham téh nyaéta salahsahiji abugida anu mangrupa bentuk hibrida antara aksara jeung sistem panulisan dumasar suku kata, sararua jeung Aksara India anu séjénna jeung ogé Aksara di Nusantara jiga Kaganga. Masing-masing Hurup geus ngandung vokal a jeung bisa dirobah ku cara ngantelkeun tanda diakritik Aksara Sunda rarangkén. ...

                                               

Canting

Canting nyaéta pakakas anu dipaké pikeun nyokot malam panas mangsa ngabatik. Canting dijieun tina tambaga kiwari aya ogé anu dijieun tina teflon, gagangna tina awi aya ogé tina kai. anu aya di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Ditengah palebah luhur: canting, pakakas pikeun ngucurkeun lilin/malam; ti kénca ka katuhu: sikat tina tapas kalapa, kaliper beusi jang ngukur, kaliper, capit, palu, jeung kihkir.

                                               

Sastra Bandingan

Sastra bandingan atawa literary comparative nyaéta studi sastra anu maluruh kamekaran karya sastra tina hiji mangsa ka mangsa, genre ka genre, pangarang hiji jeung pangarang séjén sarta éstétika nu hiji jeung nu séjén. Sastra bandingan miboga pancén pikeun maluruh sakurang-kurangna dua novél anu béda. Aya sababaraha hal anu miboga pakait jeung istilah sastra bandingan. Kahiji, ieu istilah dipaké pikeun studi sastra lisan, umumna dina kamekaran carita rayat. Kadua, istilah sastra bandingan dipaké pikeun maluruh ngeunaan patula-patalina dua karya sastra atawa leuwih. Katilu, istilah sastra b ...

Budaya
                                     

ⓘ Budaya

Budaya asalna tina basa Sansekerta nyaéta buddhayah, nu mangrupa wangun jamak tina buddhi dihartikeun minangka hal-hal nu aya pakaitna jeung budi ogé akal manusa. Dina basa Inggris, kabudayaan disebut culture, nu asalna tina kecap Latin" Colere’, nyaéta ngolah atawa ngerjakeun. Bisa dihartikeun ogé minangka ngolah taneuh atawa tatanén. Kecap culture ogé bisa dihartikeun minangka" kultur” dina basa Indonesia.

                                     

1. Kabudayaan

Kabudayaan nyaéta sakabéh pangaweruh manusa salaku mahluk sosial nu digunakeun keur maham jeung ngainterpretasikeun lingkungan, pengalaman, jeung jadi dadasar dina paripolahna. Ku kituna, kabudayaan mangrupa rupaning aturan, pituduh, rarancang, jeung stratégi nu ngawengku modél-modél kognitif nu dipiboga ku manusa jeung digunakeun sacara selektif dina nyanghareupan lingkunganna. Hiji kabudayaan mangrupa pangaboga babarengan dina masarakat atawa golongan sosial nu sumebar ka anggota-anggotanna. Kabudayaan diwariskeun ka generasi saterusna ngaliwatan prosés diajar jeung ngagunakeun simbol-simbol nu ngawujud boh dina wangun ucap boh henteu kaasup ogé sarupaning pakakas nu dijieun ku manusa. Ku kituna, sakumna warga masarakat miboga pangaweruh ngeunaan kabudayaanna nu henteu sarua jeung anggota-anggota lianna, lantaran ku pengalaman jeung prosés diajar jeung lingkungan nu disanghareupan teu salilana sarua.

                                     

2. Substansi Eusi Budaya

  • Sistem Pangaweruh, manusa dihasilkeun tina paripolah sosial jeung laku lampah dina maham alam sabudeureunana, alam flora, alam fauna, bahan-bahan atah, awak manusa, sipat jeung tingkah laku manusa, ruang, jeung waktu.
  • Ajén, nyaéta hiji hal anu hadé tur salawasna dipikahayang, angen-angen jeung dianggap penting ku sakabéh manusa. Ku kituna, hiji hal dianggap miboga ajén lamun aya mangpaat jeung harti bebeneran, éndah éstétika, hadé moral jeung étis, jeung religius agama.
  • Sawangan Hirup, padoman atawa tatapakan manusa dina ngajawab jeung ngungkulan rupa-rupa pasualan anu disanghareupan. Di jerona ngawengku konsép ajén kahirupan anu jadi angen-angen masarakat. Sawangan hirup téh bisa jadi ajén-inajén anu diagem jeung dipilih ku individu, masarakat, bangsa, jeung nagara.
  • Kapercayaan, ngandung harti anu leuwih lega tibatan agama jeung kapercayaan ka Pangéran. Hakékatna manusa miboga naluri keur nyembah nu Maha Kawasa salaku diménsi séjén di luar lingkunganana anu dianggap bisa ngadalikeun hirup manusa. Ieu hal téh balukar tina teu mampuhna manusa dina nyanghareupan pasualan-pasualan kahirupan.
  • Persépsi, nyaéta hiji dasar pamikiran dina runtuyan kecap pikeun maham kajadian dina kahirupan. Persépsi ngawengku, 1 persépsi sénsorik teu ngagunakeun alat indra manusa, 2 persépsi télépati salaku kamampuh pangaweruh individu, 3 persépsi clairvoyance minangka kamampuh nempo kajadian di tempat séjén.
  • Étos Digawé, kabudayaan téh watek atawa ciri has kabudayaan. Étos téh bakal katémbong dina paripolah masarakat sarta rupa-rupa barang hasil karya masarakat anu dipamérkeun ka masarakat lianna.
                                               

Al-Mujib

Al-mujib Alloh terang yen jalmi éta ngan dipasihan sakedik elmu. Kukituna, saenyana tiap ikthtiar jalmi sok dituturkeun ku loba hal anu ghaib, nu ngan Allah nu terang.

Taman Géologi Ciletuh-Palabuhanratu
                                               

Taman Géologi Ciletuh-Palabuhanratu

Ciletuh Palabuhan Ratu Geopark nyaéta salahsahiji konsep menejemen pengelolaan kawasan rupa-rupa aneka ragam geologi,hayati, jeung budaya, ngaliwatan prinsip konservasi,edukasi, jeung pembangunan di 8 kacamatan di Sukabumi,Jawa Barat. Dina taun 2015, UNESCO geus netepkeun geopark Ciletuh jadi geopark nasional. Pamaréntah Jawa Barat

                                               

Genre Pilem

Genre nyaéta kategori anu biasana diterapkeun dina karya sastra, musik, film, atawa seni jeung hiburan séjéna, boh éta mangrupa lisan boh tulisan, boh audio boh visual, jeung sajabana. Kategori ieu dumasar kana sababaraha kritéria anu terus berobah nuturkeun kesepakatan jalma-jalma anu terlibat di jerona sakumaha perkembangan budaya anu bisa ngamunculkeun genre-genre anyar atawa ngaleungitkeun anu baheula.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →