Back

ⓘ Sajarah asalna tina basa Arab, nyaéta syajarotun nu hartina tangkal, turunan, atawa asal-usul. Ieu kecap téh asup kana basa Malayu dina abad ka-13 Masehi. Ari a ..                                               

Sumur Sindu

Sumur Sindu nyaéta hiji sumur keramat titilar sajarah, nu aya di Désa Sumber Wétan Kacamatan Jatitujuh, Majaléngka. Léga sumur ieu sakitar +150 m2. Masarakat sakitar nganggap yén cai di sumur ieu suci. Aksés pikeun ka lokasi ieu rada hésé, ku lantaran jalanna masih goréng jeung deui euweuh kandaraan umum na. Masih saeutik nu apal ka sumur ieu, jadi masih saeutik nu datangna ogé. Biasana dina poé jumat kliwon aya sakitar 10-50 jalma, sedengkeun di poé-poé gédé saperti poé mulud bisa nepi ka 100 jalma. Ti pihak pengelola biasana mintonkeun wayang kulit pikeun hiburanna. Tikét sangkan bisa as ...

                                               

Carl Schwaner

Carl A.L.M. Schwaner dilahirkeun di Mannheim, Jérman tepatna taun 1817, anjeuna wafat di Batavia, Hindia Belanda dina kaping 30 Maret 1851 atawa dina yuswa 34 taun. Anjeuna nyaéta salah saurang naturalis Jérman anu spesialisasina géologi jeung mineralogi. Ngaran anjeunna diabadikeun jadi salah sahiji ngaran pagunungan di Kalimantan Barat nyaéta pagunungan Schwaner.

                                               

Joule

Joule didéfinisikeun minangka badagna énergi anu diperlukeun pikeun ngahasilkeun gaya sagedé hiji Newton sajauh hiji méter. Ku sabab éta, 1 joule sarua jeung 1 newton méter lambang: N.m. Sajaba ti éta, hiji joule ogé nyaéta énergi mutlak pangleutikna anu diperlukeun dina muka bumi pikeun ngangkat hiji barang sabeurat hiji kilogram saluhur sapuluh séntiméter. Définisi hiji joule séjénna: Usaha pikeun ngahasilkeun daya hiji watt mayeng salila hiji detik, atawa hiji watt sekon lambang: W.s. Usaha anu diperlukeun pikeun mindahkeun muatan listrik sagedé hiji coulomb ngaliwatan béda poténsial hi ...

                                               

Aya Sopia

Aya Sopia atawa Hagia Sofia nyaéta musium anu panggedéna jeung pangalusna sadunya, ayana di Istanbul Turki. Panalungtik sajarah nyebutkeun yén Aya Sopia mangrupakeun Keajaiban Dunia Kedelapan, lantaran kawéntar ku ciri has seni jeung arsitékturna. UNESCO ngajenengkeun Aya Sopia jadi situs warisan dunia. Taun 1453 Aya Sopia jadi saksi sajarah transisi kakawasaan di Istanbul ti sistim Katolik Ortodoks ka sistim pamaréntahan Islam. Sanggeus ngadeg 500 taun, di taun 1934 Aya Sopia robah deui fungsina jadi musium. 11 Juli 2020, Aya Sopia robah deui fungsina jadi masigit, diistrénan ku Présidén ...

                                               

Wilhélmina ti Walanda

Ratu Wilhelmina, Putri Orange-Nassau, mangrupa Ratu Walanda ti 1890 - 1948 jeung Ibu Suri ti sabot 1948 - 1962. Anjeunna mingpin Walanda salila leuwih ti 50 taun, leuwih lila tibatan pamingpin karajaan Walanda anu séjénna. Mangsa kakawasaanna ngakibatkeun sababaraha parobahan di Walanda jeung sajarah dunya, diantarana: Perang Dunia I jeung Perang Dunia II, Krisis Ékonomi taun 1933, jeung ogé runtuhna Walanda anu tadina salaku pangawasa kolonial. Anjeunna mibanda peran anu kacida pentingna dina Perang Dunia II di mana anjenna ngabuktikeun yé anjeunna téh jadi inspirasi pikeun gerakan pangla ...

                                               

Kapal pangancur Jepang Natsushio

Natsushio mangrupikeun kapal kagenep tina 19 pangancur kelas Kagerō anu diwangun pikeun Angkatan Sagara Kakaisaran Jepang di akhir taun 1930-an dina Program Maru San Keikaku.

Sajarah
                                     

ⓘ Sajarah

Sajarah asalna tina basa Arab, nyaéta syajarotun nu hartina tangkal, turunan, atawa asal-usul. Ieu kecap téh asup kana basa Malayu dina abad ka-13 Masehi. Ari asupna kana basa Sunda mah kira-kira dina abad ka-17 Masehi, patali jeung agama Islam di wilayah Sunda. Pentingna sajarah atawa turunan téh dina budaya masarakat Arab mah jéntré pisan. Hal ieu kagambar dina susunan pancakaki urang Arab nu tepi ka 20 tingkatan. Patali jeung pancakaki katut sajarah, silsilah Raja Yogya disusun dina wangun tangkal. Ari di Sumedang mah aya Kitab Pancakaki nu disusun ku Raden Arya Suryalaga. Ieu kitab téh kiwari jadi koléksi Museum Pangéran Geusan Ulun, Sumedang. Sajarah geus ilahar digunakeun salaku watesan umum pikeun béja atawa émbaran ngeunaan jaman baheula, saperti dina "sajarah géologis Bumi". Lamun dilarapkeun salaku hiji widang ulikan, sajarah hartina sajarah manusa, nyaéta ingetan atawa kajadian kahirupan sosial manusa baheula nu karékam atawa kacatet. Harti sajarah dina basa-basa Nusantara mekar jadi carita, kisah, hikayat, riwayat, babad, tambo, tutui teteek. Dina basa Sunda éta ngaran téh di antarana carita, sajarah, babad, carios, hikayat, lalakon, jeung wawacan. Pikeun éta istilah téh dina basa Arab mah disebutna qosos. Sajarawan ngagunakeun sabararaha rupa sumber, kaasup tulisan atawa rekaman citak, wawancara, jeung arkéologi. Pamarekan pikeun ngulik sajarah dina unggal jaman bisa béda-béda. Kajadian-kajadian nu lumangsung méméh ayana catetan manusa disebut prasajarah.

                                     

1. Harti

Harti sajarah téh aya dua rupa, nyaéta harti sacara tradisional jeung harti sacara modérn. Sacara tradisional sajarah téh dihartikeun bagian tina sastra. Ku kituna karya sastra dina wangun légenda, mitos, jeung séjénna kaasup sajarah. Contona Ilios jeung Odise di Eropa, Carita Mahabarata jeung Ramayana di India, Hikayat Hang Tuah, Babad Balambangan, jeung Carita Parahyangan. Sacara modérn, harti sajarah leupas tina widang sastra. Di dieu mah sajarah téh ngandung harti ieu di handap.

 • Lalakon ngeunaan peristiwa nu dialaman ku manusa nu kajadianana dina mangsa nu geus kaliwat.
 • Peristiwa nu dialaman ku manusa dina mangsa nu geus kaliwat.
 • Élmu ngeunaan peristiwa jeung lalakon peristiwa.

Sajarah tradisional jeung sajarah modérn kaalaman ku sakumna manusa di dunya. Di Eropa, abad ka-18 dianggap masa peralihan tina sajarah tradisional kana sajarah modérn. Sedengkeun di Indonésia awal abad ka-2O nu dianggap masa peralihan téh. Aya anggapan yén sajarah modérn di Indonesia téh asalna ti kulon, hususna Walanda. Dina basa Walanda kecap sajarah téh nya éta geschiedenis, nu asalna tina kecap gesclzieden, nu hartina teh kajadian anu dipigawé. Ari dina basa Jérman mah sejarah téh nyaéta geschiclzte, nu asalna tina kecap geschehen nu hartina kajadian. Jadi geschichte hartina nu geus kungsi kajadian. Dina basa Inggris aya istilah history, nu asalna tina basa Yunani, istoria, nu hartina élmu atawa hiji pedaran sistematis ngeunaan gejala alam. Sanggeus muncul istilah Scientia pikeun pedaran nu non-kronologis, kecap istoria husus pikeun pedaran sistematis nu kronologi ngeunaan gejala-gejala nu patali jeung kahirupan manusa. Ku kituna muncul pamadegan kritis modérn dina karangan sajarah nu disusun ku Pangéran Wangsakerta dina akhir abad ka-17 Masehi.

                                     

2. Mangpaat

Mangpaat sajarah bisa ditilik tina segi téoritis jeung segi Praktis-pragmatis.

 • Teoritis: bisa ngawewegan fakta-fakta anyar dina kahirupan manusa nu geus kalarung kalawan dibuktikeun sacara ilmiah.
 • Praktis-pragmatis: ngandelan kareueus tur kacinta, bangsa katut lemah cai, ngalegaan ambahan, sawangan, jeung wawasan dina nyanghareupan kiwari jeung jaga, miboga ajén pikeun cecekelan hirup dina jero pakumbuhan nepi ka bisa jauh tina balai, hirup-hurip atawasalamet, jeung parek rejeki.

Salian ti éta, sajarah teh miboga tilu mangpaat séjén di antarana pikeun ngawétkeun idéntitas kelompok jeung mageuhan daya tahan kelompok sangkan hirup terus lumangsung, nyokot pelajaran jeung tuladan tina rupa-rupa kajadian dina mangsa nu geus kaliwat, jeung sarana pikeun mikawanoh ngeunaan mana hirup jeung maot, atawa ngeunaan tempat manusa di dunya.

                                     

3. Sumber jeung Bukti

Aya rupa-rupa sumber jeung bukti sajarah di tatar Sunda, boh nu lengkep kénéh boh nu henteu. Tapi duanana oge silih lengkepan. Tina rupa-rupa titinggal téh bisa diklasifikasikeun jadi lima katégori, nyaéta:

 • sumber pituin jeung kosta.
 • sumber lain bukti, contona naskah.
 • nya sumber nya bukti, nyaéta prasasti, naskah upamana Sanghiyang Siksa Kandang Karesian, arsip, duit, jeung palaku sajarah;
 • sumber asli jeung teu asli, contona prasasti, naskah, jeung arsip.
 • bukti minangka sumber, contona barang, tokoh, jeung naskah.
                                     

4. Data sejarah

Data sajarah téh rupa-rupa, nyaéta paleolitik, alat obsidian batu kaca, situs néolitik perundagian, punden berundak, taman purbakala/ prasasti, candi, arca ganésa, situs budaya Islam, kampung adat, gedung bersejarah, situs perundagian, jeung cagar alam. Data sajarah téh lengkep upama aya sumberna jeung buktina. Tapi hal éta téh teu salawasna kacumponan. Dina kanyataanana, bisa jadi saperti ieu di handap.

 • Sagala teu rempeg, bisa jadi data sajarah téh aya tapi teu rempeg, ngan ukur sesemplékan, ancal-ancalan, atawa teu ngaleunjeur, nepi ka hésé disusunna.
 • Sagala teu kaharti Sanajan datana aya ogé sakapeung mah teu kaharti alatan dumukna éta sumber jeung bukti, perenahna, atawa gunana dina mangsa nu geus kaliwat téh teu jelas.
 • Sagala teu nyampak, teu nyampak di dieu maksudna can atawa teu kapanggih, teu nyésa, teu dijieun, teu kapuluk, teu katalingakeun, jeung teu kacatet.
                                     

5. Papasingan

Dina Wikipédia aya loba émbaran ngeunaan sajarah, sababaraha cara papasinganana bisa ditempo ieu di handap.

Klasifikasi akademis

 • Sajarah tatamba
 • Sajarah Islam
 • Sajarah inteléktual
 • Sajarah Kristen
 • Sajarah élmu jeung téhnologi
 • Sajarah kuna
 • Prasajarah
 • Sajarah Wétan Tengah
 • Sajarah modern, kaasup sajarah modern awal
 • Sajarah Australasia
 • Sajarah Amérika Latin
 • Jaman Pertengahan
 • Sajarah Amérika Pra-Columbus, Mésoamérika
 • Sajarah Yahudi

Klasifikasi campuran

 • Sajarah seni
 • Sajarah hukum
 • Filsafat sajarah
 • Sajarah ékonomi
 • Sajarah agama-agama
 • Nagara, karajaan, bangsa nu lastari
 • Sajarah sastra
 • Sajarah pamikiran ékonomi
 • Historiografi
 • Studi diaspora
 • Sajarah fisika
 • Sajarah matematika
 • Sajarah nagara-nagara
 • Mikrosajarah
 • Sajarah militér
 • Psikosajarah
 • Biografi
 • Sajarah filsafat


                                     

6. Tempo ogé

 • Daptar pangumbara historis
 • Arkéologi
 • Parobahan sosial
 • Psikosajarah
 • Pseudosajarah pikeun leuwih lengkep ngeunaan sajarah nu teu kritis.
 • Ahli sajarah
 • Futurologi
 • Daptar ahli sajarah dumasar widang nu diulik
 • Évolusi Homo sapiens
 • Daptar ahli sajarah
                                     

7. Tumbu kaluar

 • History Forum Simaqianstudio
 • "Timelines of History," A collection of timelines organized by time, location and subject matter
 • World History Blog
 • A history resource for kids
 • An attempt at NPOV history with a "Chronology of Events in History, Mythology, and Folklore"
 • Internet History Sourcebooks Collections of public domain and copy-permitted historical texts presented cléanly without advertising or excessive layout for educational use.
 • U.S. State Department Background Notes
                                               

Musieum Parjuangan Bogor

thumb|200px|Musieum Parjuangan Bogor Musieum Parjuangan Bogor nyaéta musieum anu nyimpen baragam koleksi banda-banda sajarah jeung carita parjuangan pahlawan khususna di Kota Bogor. Musieum iyeu diresmiken tanggal 20 mei 1958.

                                               

Daptar Raja Tarumanagara

Runtuyan raja-raja Tarumanagara téh kaunggel dina naskah Wangsakerta. Anapon runtuyan lengkepna didadarkeun ieu di handap. Kertawarman 561-628 M Wisnuwarman 434-455 M Indrawarman 455-515 M Jayasingawarman 358-382 M Linggawarman 666-669 M Suryawarman 535-561 M Darmayawarman 382-395 M Nagajayawarman 640-666 M Dewamurti 639-640 M Sudawarman 628-639 M Purnawarman 395-434 M Candrawarman 515-535 M

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →